Arhuska konvencija

ARHUSKA KONVENCIJA
o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.
Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na četvrtoj Konferenciji “Životna sredina za Evropu” u gradu Arhusu (Danska).
Cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca, sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju.
Arhuska konvencija je međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine koja sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na:


* prava građana na dostupnost informacijama


* prava građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj    sredini


* pristup pravosuđu u slučaju da su prethodna dva prava narušena (pravna zaštita)


ARHUSKA KONVENCIJA U SRBIJI


Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovala Arhusku konvenciju) 12. maja 2009. godine ( „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 38/09).
Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije ( „Sl. glasnik RS”, br. 98/06), definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.