Uz finansijsku podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli smo projekat „Jačanje otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe u Novom Sadu“ a pod okriljem ENVSEC inicijative. Kroz projekat smo ojačali kompetencije, svest i znanje lokalnih vlasti, relevantnih aktera i organizacija civilnog društva za smanjenje rizika od katastrofa i njihovo osnaživanje da postanu aktivni učesnici u zajednici u promociji napora za smanjenje rizika od katastrofa. U okviru projekta uspostavljena je Mreža za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa čiji je kordinator Arhus centar Novi SAD. Umrežili smo relevantne lokalne aktere za smanjenje rizika od katastrofa u Novom Sadu potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa ciljem unapređenja smanjenja rizika od katastrofa baziranog na zajednici i obrazovanja u okviru smanjenja rizika od katastrofa u Novom Sadu. Mreža je postala instrument komunikacije i povezivanja, održan je značajan broj treninga i edukacija u lokalnim sredinama na temu smanjenja rizika od prirodnih katastrofa.