ARHUSKA KONVENCIJA

ARHUSKA KONVENCIJA

Arhuska konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.Arhuska konvencija je usvojena 25. juna 1998. godine na četvrtoj Konferenciji “Životna sredina za Evropu” u gradu Arhusu (Danska).Cilj usvajanja Arhuske konvencije je zaštita prava svakog pojedinca, sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju.Arhuska konvencija je međunarodno-pravni instrument za zaštitu životne sredine koja sadrži 3 grupe pravila koja se odnose na:

  • pristup informacijama o životnoj sredini – pravo građana da dobiju informacije o životnoj sredini od državnih organa;
 
  • učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom – pravo građana da učestvuju u donošenju odluka tokom priprema planova, programa, politika i propisa u vezi sa životnom sredinom i
 
  • pravo na pravnu zaštitu – pravo građana da imaju pristup pravnoj zaštiti u slučaju povrede njihovih prava na pristup informacijama ili učešće u pitanjima koja se odnose na životnu sredinu.

ARHUSKA KONVENCIJA U SRBIJI

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (ratifikovala Arhusku konvenciju) 12. maja 2009. godine ( „Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 38/09).Odredbama člana 74. Ustava Republike Srbije ( „Sl. glasnik RS”, br. 98/06), definisano je da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.