O NAMA

ARHUS CENTAR NOVI SAD

Rad Arhus centra Novi Sad se zasniva na Konvenciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine (Arhuska konvencija) iz 1998. godine. Arhuska konvencija predviđa:

  • pristup informacijama
  • učešće javnosti u donošenju odluka
  • pravo na pravnu zaštitu

Arhus centar Novi Sad formiran je 2011. godine uz podršku Ministarstva zaštite žitovne sredine, Grada Novog Sada i Misije OEBS u Srbiji.

ŠTA MI RADIMO

Promocija i zagovaranje sva tri stuba Arhuske konvencije čine prioritet u radu Arhus centra Novi Sad. Organizujemo volonterske akcije, stručne seminare, treninge, okrugle stolove, javne rasprave, debate i diskusije. Članica smo Mreže Arhus centara u Srbiji AARHUSSRB. Koordinator smo Mreže za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u Novom Sadu SRNNS.

Jačamo dijalog i uspostavljamo saradnju između građana, insititucija i lokalnih samouprava koje su jedne od glavnih nosilaca obaveza Konvencije, a sve u cilju obezbeđivanja demokratskih procesa u oblasti zaštite životne sredine. Uključujemo se u prekogranične aktivnosti i aktivno učestvujemo na međunarodnim sastancima.

CILJEVI ARHUS CENTRA NOVI SAD

 Poboljšanje informisanja i sticanje znanja zainteresovane javnosti sa mogućim načinima smanjenja i rešavanja negativnih uticaja na životnu sredinu;

• Stvaranje pouzdanog mehanizma za uključivanje i aktivno učešće javnosti i udruženja građana u planiranju i donošenju odluka iz oblasti zaštite životne srednine;

• Obezbeđivanje što više informacija o kvalitetu životne sredine;

Jačanje ekološke svesti stanovnika i sticanja znanja o značaju odgovornog ponašanja na način bezbedan po životnu sredinu;

 Pomoć lokalnim organima da ispunjavaju obaveze i dužnosti navedene u Arhuskoj konvenciji;

• Edukacija i obrazovanje različitih ciljnih grupa da bi se stvorili uslovi za što bolju implementaciju zakona iz oblasti životne sredine, posebno Zakona o Arhuskoj konvenciji;

• Promovisanje propisa i metoda usmerenih na omogućavanje pristupa informacijama

• Izdavanje stručnih priručnika, brošura i časopisa o ekologiji.

NAŠ TIM

MVP_3013-1

DARIJA ŠAJIN

Diplomirana pravnica, specijalista za upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove, prati pregovore u poglavljima 11, 22 i 27 , borac za ljudska prava, antidiskriminaciju i zagovaranje volonterizma
Predavac-Rosa-Stikovic

ROSA STIKOVIĆ

Diplomirani sociolog 
Stručnjakinja za ekološko zakonodavstvo, učešće građana u javnim raspravama  
BILJANA LATIC

BILJANA LATIĆ

Profesor biologije
Stručnjak za zaštićena područja, učesnica medjunarodnih i nacionalnih projekata vezanih za zaštitu prirode, ekoturizam, ekološke  edukativne programe za decu i odrasle 
branislav vukotic

BRANISLAV VUKOTIĆ

Aktivista civilnog sektora, pobornik jednakih mogućnosti za sve
nemanja tenjovic

NEMANJA TENJOVIĆ

Master političkih nauka i medjunarodnih odnosa
Vođa projekata, trener, usmeren na razvoj i implementaciju strateških dokumenata