Zdrave zajednice i zdravi ekosistemi razmatraju se kao veoma važne dimenzije otpornosti na nepogode. Jedna od najrelevantnijih međunarodnih organizacija, Međunarodna Unija za zaštitu prirode (IUCN), u sklopu priprema za , objavila je saopštenje u kome poziva države da investiraju više u restoraciju i održivo upravljanje ekosistemima, u sklopu svoje strategije smanjenja rizika, ilustrujući kako su rešenja zasnovana na prirodi moćna a isplativa oruđa u jačanju pripremljenosti. Angažovanje lokalne zajednice na smanjenju rizika od prirodnih katastrofa u partnerstvu sa civilnim društvom, lokalnim vlastima i privatnim sektorom, može doprineti jačanju kapaciteta i otpornosti a samim tim i smanjenju ranjivosti od prirodnih rizika.
Arhus centar Novi Sad je uz podršku Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta podržanog od strane ENSEC Inicijative preduzeo konkretne korake u jačanju otpornosti lokalne zajednice i jačanja svesti javnosti o značaju prevencije kroz obrazovanje i edukaciju. Mreža za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u Novom Sadu pripremila je priručnik ‘’Pametne škole’’ i razvila ‘’Plan komunikacije u vanrednim situacijama’’. Projekat je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Erste banka.