2019. godine relizovali smo projekat “Napredak ka cirkularnoj/održivoj  ekonomiji u Vojvodini – Pokretači i ometači eko-inicijativa- pregled studija uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Erste banke čiji je cilj izrada studije koja sadrži dobre nacionalne prakse i preporuke za uvođenje principa cirkularne ekonomije u poljoprivrednoj proizvodnji i upravljanju građevinskim otpadom, sa posebnim osvrtom na održivo upravljanje otpadom i energetsku efikasnost i namerom da pomogne profesionalcima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i građevinarstvom, kreatorima politika i odgovornim vlastima na svim nivoima. Cilj projekta je jačanje svesti javnosti o mogućnostima i prednostima prelaska na cirkularnu ekonomiju u poljoprivredi i građevinarstvu. U okviru projekta održane su radionice i javne debate za zaitnteresovane strane, privrednike, poljoprivrednike, profesore, studente i civilne organizacije . U okviru projekta predstavljena je I publikovana studija o pokretačima i ometačima eko-inicijativa u Vojvodini.