Arhus centar Novi Sad učestvoao je  na ekspertskom okruglom stolu ”Unapređenje politika i procesa upravljanja smanjenja rizika od katastrofa kako bi bile rodno osetljive i uključile potrebe osoba sa invaliditetom” u organizaciji OSCE Sekretarijata za ekonomiju i aktivnosti zaštite životne sredine. Na događaju je učestvovala Darija Šajin  koja je izložila  rezultate dvogodišnjeg projekta pod nazivom ”Jačanje otpornosti lokalne zajednice Novi Sad na prirodne katastrofe kroz umrežavanje”. Učesnicima je predstavljena Mreža za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u Novom Sadu i inkluzivan pristupu u radu sa ranjivim društvenim grupama i rodnoj perspektivi u oblasti zaštite životne sredine. Ovom prilikom istaknuto je da je Arhus centar Novi Sad nakon katastrofalinh poplava koje su zadesile Srbiju 2014. godine usmerio svoje napore i aktivnosti usmerio ka poboljšanju otpornosti lokalne zajednice na prirodne katastrofe razvijanjem održivog partnerstva između vlasti i civilnog društva po pitanjima životne sredine, jačanjem lokalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, zainteresovanih strana, povećanje svesti i znanja javnosti o smanjenju rizika i osnaživanje svih lokalnih aktera da postanu aktivni igrači u promovisanju napora za smanjenje rizika od katastrofa zasnovanih na zajednici u Novom Sadu. Rezultat dvogodišnjeg rada je izgradnja snažnog mehanizma Mreže za smanjenje rizika od katastrofa u Novom Sadu (septembar 2015) koju čini 15 partnera – predstavnika 8 OCD, 4 relevantne institucije, 1 mesna zajednica, 1 medij i 1 privatna kompanija (banka), što je omogućilo svojim direktnim korisnicima da razmenjuju informacije i unaprede svoje znanje i svest u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i edukacije. Mreža je dobila punu podršku Odeljenja za vanredne situacije u Novom Sadu. Mreža je uspela da kreira Plan komunikacije i saradnje za pripravnost, prevenciju i reagovanje tokom vanrednih situacija i jačanje svesti o smanjenju rizika od katastrofa i znanja lokalnih aktera, relevantnih aktera i civilnog društva.